Dầu nhờn MOBIL Hàng hải Dầu động cơ Mobilgard 560VS

Lượt xem: 1027

Thông tin sản phẩm

SAE Grade

          50            

Specific Gravity at 15ºC

                  0.937

Flash Point, ºC, ASTM D 92

                   256

Pour Point, ºC, ASTM D 97

                    -9

Viscosity, ASTM D 445

 

cSt, at 40ºC

                  222

cSt, at 100ºC

                  20

Viscosity Index, ASTM D 2270

                 104

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

                  70


Sản phẩm cùng danh mục